I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: „ZENNA Promóciós Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Q7 Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19/b fszt/2. cégjegyzékszám: 11-09-310529, adószám: 22765817-2-14 (a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező ismétlődő nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) bejegyzéseiben kérdéseket tesz fel, melyre meghatározott számú leggyorsabb válaszoló játékos között ajándékcsomagokat oszt ki (nyeremény megszerzésének módja). Az ajándékban részesülő vagy sorsolásban résztvevő játékosok számát a kérdés tartalmazza. Az ajándékcsomag átvételének feltételeit a jelen szabályzat tartalmazza.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:
Minden játék egy nap időtartamú. A Szervező a kérdést tartalmazó bejegyzésben meghatározott számú leggyorsabb helyes választ beküldő Játékos között a székhelyén a játékot követő napon véletlenszám generátor szoftverrel (random.org) sorsolja ki a győztest.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye és életkora annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából válaszol a Szervezői Facebook oldalon feltett kvíz kérdésre.
Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.
Minden Játékos csak a legkorábban beküldött válaszával versenyezhet.

VI. NYEREMÉNYEK:
A nyeremények a Szervező által készített  ZENNA nyári ajándékcsomagok, melyek száma és értéke a Szervezői Facebook oldalon tett, kvíz kérdést tartalmazó bejegyzésben szerepel.

VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE:
A Szervező a nyertesek nevét, a játékot, vagy a sorsolást követő munkanapon a Szervezői Facebook oldalon tett bejegyzésében teszi közzé. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával, ahol megadhatják a szállításhoz szükséges adatokat.

VIII. A NYEREMÉNY FELHASZNÁLÁSA, ÁTVÉTELE:

A nyeremény másra át nem ruházható és át nem váltható.
Az ajándékcsomagok postázására 2016. július 31. napjáig van lehetőség. Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ajándékcsomag kizárólag akkor váltható be, ha a Szervező webáruházában bármely termékre érvényesen rendelést ad le, valamint a rendelése ellenértékét maradéktalanul megfizeti.

IX. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

X. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó végzi. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy a nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalán (www.zenna.hu) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  2. Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
  3. a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat megtalálhatók a www.zenna.hu/nyeremenyjatek_2016_junius weboldalon.
 
Kaposvár, 2016. május 31.